CENTERNS ÅSIKTER A - Ö


Centerns åsikter A - Ö

En snabb genomgång av centerns ståndpunkter. Bakgrund och fördjupning får Du om Du kontaktar oss!

Alkohol

Centern har motionerat och agerat för att uppmärksamma den olagliga alkoholen, Hembränt, smuggel! Den farliga alkoholen bl.a. i ungdomsgrupperna.

Arbete

Inget är viktigare än att skapa nya jobb! Stabila kommuner och landsting samt stark satsning på företagsamhet är vårt bidrag. Viktigt med kvinnliga företagare!

Arbetsgivaravgifter

Måste sänkas för att skapa utrymme för fler jobb. Centern har drivit igenom sänkningar för småföretagen.. Viktigaste skattesänkningen tillsammans med sänkningen av skatten för låginkomsttagare.

Arbetslöshet

Sjunker - för sakta. Moderniserat arbetsliv med friare former behövs tillsammans med satsning på utbildning. Hela Sverige ska leva!

Arbetstider

Centern vill att kommunen ska gå före med flexibla arbetstider och arbetsformer

Avfallshantering

Sortering och återvinning av hushållsavfall är bra. Men nuvarande system behöver förbättras. Helst sorteras i olika säckar, vägas och hämtas vid huset.

Barnkonto

Centern vill samla samhällets stöd till barn och ungdom i ett konto och ge föräldrar och ungdomar bestämmanderätt över resurserna.

Barsebäck

Centern vill stänga Barsebäck i två steg. Kärnkraften har dålig ekonomi och tar slut (uranet). Ersätts med bl a bioenergi som ger jobb och energi i hela landet.

Biobaserad energi

Behövs för en hållbar utveckling i vårt samhälle som brukar utan att förbruka. Centern har visionerna!

Biståndet

Ska tillbaka mot 1%-målet nu när Sveriges ekonomi växer. Biståndet behövs för humanismen och freden i världen.

Björklöven

Grattis, positiv överraskning. Löven som ett stabilt eliteserielag ger möjligheter till ny ishall.

Botniabanan

En oerhört viktig satsning för Norrland och Norra Europa. För banans väg genom Umeå kräver centern att både det västliga och östliga alternativet utreds lika noggrant. Viktigast är att tänka på effekterna för våra barn och att inte splittra värdefulla miljöer.

Bruna huset

Ett klokt och billigt sätt att lösa lokalfrågorna för skolan i Holmsund. Vi stödjer förslaget.

Cykelvägar

Behöver rustas upp och utvecklas. För mycket olyckor idag. Centern har velat använda en del av pengarna i det felaktiga vägpaketet till cykelvägarna.

E 12

Kommer att slinga sig över Röbäcksslätten. Feltänkt tycker centern.

E 4

Ska på sikt dras utanför stan, men framtill dess en uppfräschning av nuvarande sträckning. Om centern fått rätt hade dessa åtgärder varit färdiga nu.

Elevvård

Har halverats sedan 1992. Satsning på skolan och elevvården är den fråga som står högst på Centerns prioriteringslista.

Energi

Umeå satsning på kraftvärmeverk med avfallsförbränning är ett föredöme. Umeå behöver inte använda kärnkraft till att värma bostäder m m.

Engagemang

Den viktigaste komponenten i arbete med människor i skola, vård och omsorg. Centern vill satsa ordentligt på utbildning och stimulans av kommunens personal.

Enskilda vägar

De andra minskade bidraget till enskilda vägar kraftigt. Centern pressade (s) att återställa (nästan) stödet. För medborgarna i Umeå kommun betyder det miljoner.

Ersboda

Den stadsdel som hamnat i kris. Centern har kritiserat de andra partierna för oförmåga. Vi vill se Ersboda i en helhet dvs skola service, boende m i ett. Vi föreslår ett Ersbodapaket i budgeten.

Ershöjdsskolan

Var en katastrof. Vi föreslår att den ersätts med en långsiktig lösning, bl.a. en ny skolbyggnad. Skolan är lika viktig för en stadsdel som för en kommundel eller byarna.

Etanol

Den satsning på ULTRA:s etanolbussar som c-fp-m-kd-mp majoriteten satsade på förra valperioden är en succé. Etanolsastningen kan fortsätta med en ny energipolitik enligt Centerns modell.

Fastighetsskatt

Centern stretade emot när den höjdes av s och v. Nu har c pressat s att sänka tillbaka till 1,5 %

Festivaler

Umeås kulturfestivaler är fantastiska. Vi vill satsa tre miljoner/år extra för att återskapa Umeås kulturprofil bl. festivalerna.

Fjärrvärme

Mycket lyckat i centrala Umeå. Går att utveckla småskaligt för 20-40 hus. Viktig pusselbit i den nya energipolititken.

Flerbarnstillägg

Infördes av Karin Söder (c) en gång i tiden. Har nu återkommit som ett exempel på Centerns prioritering av barnfamiljerna.

Forskning

Umeå Universitet måste prioriteras för att forskningsanslagen ska nå upp till samma nivå som de äldre universiteten. Centern vill även förstärka forskningen vid Skogshögskolan och Röbäcksdalen. Viktig Norrlandsfråga.

Fotboll

Centern stödjer UFC och Gamliasatsningen.

Fritidsbebyggelse

Centern vill slopa ytbegränsningarna på 70+80 m². Beslutet i fullmäktige blev en övre gräns på 150 m² - en klar förbättring. Fritidsbebyggelsen är viktig för bl.a. landsbygden.

Frivilligarbete

Organisationer som studieförbunden, Röda korset, pensionärsorganisationerna, föreningslivet är en mycket stor tillgång. EU brukar kalla området tredje sektorn. Eller civila samhället. Centern vill utveckal sambanden individ-kommun-frivilligorganisationerna.

Färdtjänst

Vi vill ha busstaxa för färdtjänsten i hela kommunen. Fullmäktige i juni 98 biföll Centerns förslag om att lägga förslag.

Färskvatten

Den kanske viktigaste resursen. Ska klaras utan att lägga en förlamande hand över t. ex Vindelälvsåsen.

Hemtjänst

En viktig rättighet när vi behöver personlig hjälp i hemmet. Centern vill pröva hemtjänstcheckar som ger individen tydlig möjlighet att själv bestämma hur hemtjänsten ska genomföras.

Humanism

Att tro på människans okränkbara värde samt friheten och möjligheten att utvecklas intellektuellt, estetiskt och moraliskt.

Hushållstjänster

Centern vill fortsätta utveckla tjänstesektoren. Idag finns det på byggsidan (ROT-avdraget). Ska utvecklas även för annan service i hushållen.

Hållbar utveckling

Det som politiken måste syfta till, om inte jorden ska förbrukas. Det ekologiska lyftet är en av Centerns politiska mål.

Högskolor

Centern har de senaste åren medverkat till att både Umeå Universitet fått flest nya platser ( 2 500) av alla gamla universitet och att många nya decentraliserade högskolor byggts upp. Satsning på kompetens är Sveriges enda långsiktiga väg ur krisen.

I 20

När det kom till kritan ville inget riksdagsparti bevara I 20. Dessutom borde inte försvarsmakten inte vara någon framtidsbransch. Ur spillrorna växer emellertid dels ett starkare FOA i Umeå, dels Totalförsvarscentrum Norr med sikte på modern, internationell konflikthantering. I 20 – området bör inriktas mot företagande, utbildning och grön lunga för Umeå

Inflation

Är stabilt rekordlåg. Mäter förtroendet för svensk ekonomi. 1994 var moder Sveas ekonomi sjuk. Centerns är en av doktorerna som bidraget till tillfrisknandet.

Inlandsbanan

Centern slogs för den inför valet 1994. Inlandsbanan lever! Centerns fortsätter att slåss för banan- det behövs!

Internationellt arbete

Viktigt för Umeås framtid. Centern motionerade-95 om en kommunal strategi. Resultatet blev en plan antagen i fullmäktige –97Umeå ska vara en öppen, tolerant och utåtriktad stad.

Jämställdhet

En självklarhet i teorin men mycket ogjort i praktiken. En fråga lika angelägen för män och kvinnor. Umeå ska gå före!

Kollektivtrafik

Handlar i Umeå om ULTRA men även Länstrafiken. Oerhört viktig fråga för landsbygden och länet i sin helhet. Efter skola och omsorg den viktigaste politiska frågan.

Kommunal skatten

Ska ligga kvar. Kan kanske sänkas när skola, vård och sysselsättningen stabiliserats.

Kulturen i Umeå

Profilfråga som hamnat i skymundan senaste fyra åren. Centerns förslag om nya kulturpengar fick stöd av fp, m, kd när budgetramarna för 1999 togs i juni.

Kungsänget

Ligger uppströms Umeälven. Ska enligt Centerns mening bevaras från bebyggelse.

Kunskapslyftet

Centerns och socialdemokraternas satsning 1996 blev en succé. Däremot hänger inte studiemedlen med. Lyftet ska fortsätta och övergå till en stabil satsning på livslångt lärande.

Kvinnliga företagare

En av centerns hjärtefrågor i näringspolitiken. Bort med krångel och misstro. Återge det kvinnliga företagandet resurser och förtroende.

Lasarettskrysset

En del av vägpaket som Centern ville bygga tidigare och planfritt. Nu byggs en enkel rondell som vi inte tror kommer att räcka till.

Ledarskap

Lika viktigt som politikens innehåll. Umeå behöver ett ledarskap för visionerna, kompetenssatsningar och humanistiska värderingar.

Lärlingsutbildning

Har införts efter Centerns förslag. Ett bra alternativ för vissa yrken och vissa individer att kombinera arbete i företag och anpassad teoriundervisning.

Läromedel

Grundskolans läromedel är eftersatta. En del av Centerns viktigaste politiska fråga, dvs satsningen på skolan.

Matmoms

Sänktes från 21 till 12 % 1/1 1996 efter förslag från Centern. Har bidragit till att livsmedelspriserna idag ligger kvar på 1990-års nivå. Dessutom stark faktor till den låga inflationen.

Medborgarkontor

Ett bra sätt att samla samhällets service oavsett om kommunen, landstinget eller staten är ansvariga. Centern föreslår ett medborgarkontor till Ersboda som en del i ett Ersbodapaket.

Obbolavägen

En del av vägpaket Centern ville starta långt tidigare.

OBS

Sättet att sköta planfrågorna kring Obs och området runt kring tycker centern är orättvist, godtyckligt och lagstridigt.

Personalrekrytering

Skolan men framförallt vården står inför personalbrist. Vi tror på att vårdutbildningarna måste få bättre status med bl.a. rätt till jobb. Fortbildning av personalen är också viktigt för anseendet. Centern föreslå 15 miljoner extra kommande år.

Reseavdrag

Centern pressade fram en höjning av reseavdraget från 13:- till 15:-. Höjningen gäller från 1998.

ROT

Ett sätt att stödja reparationer i bostadshusen och stödja sysselsättningen. Ett bra exempel på att även hushållstjänster kan stimuleras. Gammal centerfråga.

Ränta

Sjunker! 5-åriga lånet kostade 12 % i april 1995. Juli 98 är nivån 5,5 %. Kostnaderna för en normal villa har sjunkit 2 000:- /mån. Riksbankschef Urban Bäckström har kallat utveckling för en "positiv förtroendechock."

Rätten att välja

Centern vill ge individerna inom äldre och handikappvården rätten att välja. Självbestämmande genom individuella planer.

Rättvisa

Samhällets resurser ska hanteras rättvist. Det handlar om män och kvinnor, stad och land, olika skolområden, myndighetsageranden. Svaga grupper blir mest utsatta.

Röbäcksdalen

Forskning och utveckling viktig för jordbruket och energiomställningen i Norrland. Centern vill ge Röbäcksdalen en starkare och självständigare roll. Centern föreslår dessutom en professur i bioenergi.

Röbäcksslätten

Kulturbygd! Jordbruksbygd! Fågelbygd! Centern vill rädda slätten från nya ingrepp. Slopa E 12!

Skollunchen

Ska var fri även i fortsättningen!

Småföretag

Måste växa vidare, både gamla och nya. Sverige är jämförelsevis småföretagsfattigt. I företagsamheten ska även kooperativ, byagrupper, stadsdelsgrupper m fl räknas. Enklare regler viktigast!

Säkerhetspolitik

Umeå blir internationellt att intressantare genom FOA:s roll, utvecklingen av Totalförsvarscentrum m m. Centern driver på.

Tavelsjöprojektet

I Tavelsjö finns förutsättningar för alpin sport i World cup-klass om backen utvecklas. Centern driver på.

Umeå Energi

Det kommunala företag som ger mest i vinst. Bra skött och ger därigenom kommuninvånarna billigare energi. Bra bredd! Bra aktör i omställningen av energipolitiken.

Umeå Universitet

Umeås viktigaste "motor". Centern vill fortsätta stärka forskningsanslagen och distansarbetet. Umeå Universitet kan ta ett större ansvar i Norrland och Norra Europa.

Uppfinnare

Bortglömd grupp. För lite riskvilligt kapital och otroligt krångliga stödformer från samhället. Centern kräver en uppfinnarsatsning.

Ön

Ska skyddas från bostadsbebyggelse. Grön lunga gärna med gång-och cykelförbindelse från norra älvsstranden.

Översiktsplan

Togs i våras med stora brister. Kommunen måste förbättra förankringen av och diskussionen kring långsiktiga planer med visioner. Viktigt för demokratin.